POLITYKA PRYWATNOŚCI BEAUTYSERWIS.EU

­­­­

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Administratorem strony https://beautyserwis.eu/ jest: Beauty Serwis Agnieszka Jakubczyk Marta Jarosz spółka cywilna , pod adresem Józefa Mirackiego 11, 05-120 Legionowo pod Warszawą, NIP: 536-196-42-88, REGON: 522907753

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

 3. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 4. Dane osobowe Użytkowników nie są profilowane.

 5. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. firmie księgowej, informatycznej, graficznej, kancelariom prawnym, itd. urzędom np. urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.

 6. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

§2 DEFINICJE

– Administrator _ Beauty Serwis s.c NIP 526-196-42-88

Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

Strona– strona internetowa, blog i sklep internetowy znajdujące się pod adresem: https://beautyserwis.eu/.     

 

§3 ZASADY PRZETWARZANIA

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań.

 2. Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w związku z zamówieniem, w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prowadzenia dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 4. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych.

 5. Użytkownik może korzystać z funkcji portali społecznościowych Administratora, takich jak: Facebook, Instagram. Może się to wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów tych portali.

 6. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies.

 7. Użytkownik ma prawo do:

 1. dostępu do treści jego danych,

 2. do przenoszenia danych,

 3. poprawiania danych,

 4. sprostowania danych,

 5. usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,

 6. ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,

 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,

 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 9. bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

 1. Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej - do państw trzecich. Jednakże dostawcy usług korzystają ze standardowych klauzul umownych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie.

 2. Dane Użytkownika będą przechowywane:

 1. przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów czy Użytkowników,

 2. przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,

 3. przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,

 4. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,

 5. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,

 6. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora.

 1. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.

§4 FORMULARZ KONTAKOWY

Administrator na swojej Stronie osadza formularz kontaktowy ułatwiający korzystanie z niej. Użytkownik wskazuje swój adres e-mail, a także wpisuje treść swojej wiadomości, służy do kontaktowania się z Administratorem. Dane przechowywane są przez czas udzielania odpowiedzi oraz przez okres służący archiwizacji a także obronie przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes Administratora.

§5 PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE

 1. Administrator może udostępniać dane Użytkownika następującym podmiotom:

  1. hosting/serwer,

  2. obsługa IT,

  3. system do newslettera,

  4. system do fakturowania,

  5. biuro rachunkowe,

  6. kancelaria prawna,

  7. dysk/chmura.

 2. Ponadto Administrator może przekazywać dane innym podmiotom lub podwykonawcom, a także odpowiednim organom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Powyższe podmioty są zobowiązane do zapewnienia najwyższego poziomu ochrony przetwarzanych danych na podstawie odrębnej umowy.

 4. Dane Użytkownika mogą być ponadto przekazywane poza obszar EOG i do państw trzecich w związku z korzystaniem przez Serwis z narzędzi obsługiwanych przez takie podmioty. Jednakże są to podmioty gwarantujące ochronę danych zgodną z RODO i w oparciu o odpowiednie klauzule umowne.

§6 COOKIES I LOGI SERWERA

 1. W ramach Strony, używamy następujących plików cookies:

 1. Wbudowany kod Google Analytics

 2. Wtyczki kierujące do social mediów oraz kanału YouTube

 1. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdego z powyższych dostawców.

 2. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem      http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 3. Podczas pierwszego wejścia na Stronę Użytkownik musi wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony.

 4. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

 5. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 6. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

Data publikacji Polityki Prywatności 30.03.2022 r.

Polityka prywatności

Regulamin strony i sklepu

Regulamin świadczenia usług

przez beautyserwis.pl

§1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  1. Usługodawca lub Beauty Serwis – Beauty Serwis s.c Agnieszka Jakubczyk Marta Jarosz wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP  536-196-42-88, REGON: 522907753 .
  2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://www.beautyserwis.eu. Stanowiący bazę usługodawców świadczących usługi dla przedstawicieli branży beauty.
  3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  4. Użytkownik – osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  5. Specjalista – korzystający z Serwisu, będący przedsiębiorcą świadczącym usługi dla branży beauty.
  6. Profil Specjalisty – zbiór informacji na temat Specjalisty i jego firmy umieszczony w Serwisie.
  7. Abonament/Opłata abonamentowa – opłacona Usługa polegająca na stworzeniu i umieszczeniu w Serwisie Profilu Specjalisty przez wybrany okres czasowy odpowiadający danemu modułowi znajdującemu się na stronie internetowej Serwisu.
  8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na umieszczaniu Profilu Specjalisty w Serwisie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

§2. Rodzaje i zakres Usług

 1. Beauty Serwis świadczy Usługi polegające na umieszczeniu w Serwisie Profilu Specjalisty celem jego reklamy i ułatwienia dotarcia do nowych klientów.
 2. Beauty Serwis umieszcza w Profilu Specjalisty portfolio wraz z opisem i wizerunkiem Specjalisty oraz danymi kontaktowymi, na co Specjalista wyraża zgodę.
 3. Ponadto Beauty Serwis świadczy między innymi następujące Usługi:
  1. umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie Specjalistów skatalogowanych według odpowiednich kategorii;
  2. umieszcza w prowadzonych przez siebie mediach społecznościowych, tj.: https://www.facebook.com/beauty.serwis.polska/ oraz https://www.instagram.com/beauty.serwis/  publikowane treści zawarte w Serwisie, celem promocji Specjalisty.
 4. Dostęp do Usług Serwisu jest płatny zgodnie z postanowieniami §4.

§3. Warunki świadczenia usług

 1. W celu korzystania z Usług należy spełnić poniższe warunki:
  1. posiadać niezbędne kwalifikacje do oferowania usług w ramach Profilu Specjalisty,
  2. świadczyć profesjonalne usługi dla branży beauty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.
 3. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
 4. Specjalista celem skorzystania z Usługi polegającej na stworzeniu Profilu Specjalisty, dokonuje Opłaty abonamentowej w wybranym przez siebie module, który jest umieszczony na stronie internetowej Serwisu.
 5. Uiszczenia Opłaty abonamentowej dokonuje się w formie przelewu elektronicznego za pośrednictwem operatora Przelewy24.pl.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tymczasowych promocji lub pakietów.

§4. Tworzenie Profilu Specjalisty

 1. Utworzenie Profilu Specjalisty wymaga:
  1. uiszczenia Opłaty abonamentowej
  2. przesłania Usługodawcy swojego portfolio celem publikacji w Serwisie.
 2. W celu przesłania Usługodawcy swojego portfolio, Specjalista zwraca się elektroniczne poprzez adres: biuro@beautyserwis.eu po zapoznaniu się z Regulaminem i uiszczeniu Opłaty abonamentowej.
 3. Usługodawca po zweryfikowaniu płatności, tworzy Profil Specjalisty.
 4. Stworzenie Profilu Specjalisty następuje w ciągu 3 dni roboczych od dnia przesłania Usługodawcy portfolio i uiszczenia Opłaty abonamentowej. Termin zaczyna swój bieg, kiedy oba warunki (uiszczenie Opłaty abonamentowej i przesłanie portfolio) zostaną spełnione.
 5. Specjalista w portfolio może zamieszczać jedynie swoje zdjęcie lub logotypy, umożliwiające jego rozpoznanie.
 6. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Profesjonalista wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku. Zgoda obejmuje retusz fotografii.
 7. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju utworów graficznych (np. logotypów).
 8. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć zawierające treści niecenzuralne, pornograficzne lub mogące mieć wpływ na obniżenie profesjonalnego wizerunku Serwisu.
 9. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Specjalista udziela Usługodawcy na czas trwania umowy niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Usługodawcy i prezentacji zdjęcia w Serwisie oraz prowadzonych przez Usługodawcę mediach społecznościowych.
 10. Usunięcie Profilu Specjalisty jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy i powoduje usunięcie wszelkich udostępnionych przez Specjalistę zdjęć i treści.
 11. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Specjalisty, w tym zdjęcia, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

§5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez elektroniczne zgłoszenie oraz uiszczenie Opłaty abonamentowej przez Specjalistę.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Specjalista zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 3. Zawierając umowę o świadczenie Usług Specjalista potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych.
 4. Zawierając umowę o świadczenie Usług Specjalista przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą publicznie prezentowane w Internecie oraz mediach społecznościowych.
 5. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas trwania Abonamentu.
 6. Usługodawca zapewnia Specjaliście dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie.
 7. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Specjalistę danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 8. Umowa o  świadczenie Usług zawarta na zasadach Regulaminu pomiędzy Usługodawcą a Specjalistą może być rozwiązana poprzez odstąpienie od umowy na zasadach określonych w szczegółowych regulacjach w §7Regulaminu.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług poprzez usunięcie Konta Specjalisty, jeżeli działanie Specjalisty jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

§6. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i informacje przekazane i umieszczone w Serwisie przez Specjalistę. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te treści.
 2. Specjalista przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacji treści lub informacji przekazanych przez Specjalistę.
 3. Specjalista ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wywołaną działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich.
 4. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Specjalisty. Wszelkie umieszczone w Serwisie informacje i treści, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§7. Reklamacja i odstąpienie od umowy

 1. Reklamacje można składać na adres e-mail: biuro@beautyserwis.eu
 2. Usługodawca odpowiada na kompletną reklamację w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i informuje Specjalistę o dalszym postępowaniu.
 3. Pozostałe zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie można zgłaszać, pisząc na adres e-mail: biuro@beautyserwis.eu
 4. Specjalista, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 5. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, zawarcia umowy.
 6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Specjalista zobowiązany jest poinformować Beauty Serwis o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, należy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Specjaliście prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Specjalista otrzyma zwrot wszystkich płatności jakie dokonał Wykonawcy w związku z zawarciem niniejszej umowy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Wykonawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały dokonane przez Specjalistę w pierwotnej transakcji, chyba że Specjalista wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 10. W każdym przypadku Specjalista nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 11. Na podstawie art. 38a. ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Specjaliście - osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla niej charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

 

§8. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://beautyserwis.eu/o-mnie

§9. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji stronie internetowej Serwisu.
 2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 3. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Usługodawca deklaruje zastosowanie wskazanego, poprawnego postanowienia.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Usługodawcą a Specjalistą, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Usługodawcą a Specjalistą, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Specjalistą a Usługodawcą,
  3. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.03.2022 r.

Regulamin sklepu

Newsletter!
Zostaw nam swojego maila
abyśmy mogli być w kontakcie!
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Polityka prywatności

Regulamin strony

Regulamin sklepu i polityka prywatności

Strona stworzona przez www.socialanimalmarketing.pl