REGULAMIN PLEBISCYTU

Beauty Serwis Agnieszka Jakubczyk Marta Jarosz spółka cywilna

zarejestrowana  pod adresem ul. Józefa Mireckiego 11, w Legionowie 05-120

NIP: 536-196-42-88, REGON: 522907753

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Beauty Serwis Agnieszka Jakubczyk i Marta Jarosz s.c. z siedzibą w Legionowie.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator oraz Sponsorzy.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy posiadają gabinet, salon kosmetyczny, gabinet medycyny estetycznej na terenie Polski.
 2. Konkurs trwa od 12 lipca 2022 g.08:00 do 3 grudnia 2022 g. 18.00 . Finałowa kolacja odbędzie się 3 grudnia w godzinach wieczornych od 20.00.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem fanpage’a Social Animal Marketing oraz Beauty Serwis do dnia 4 grudnia g. 23.59.
 4. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem:  

https://www.facebook.com/ beauty.serwis.polska

https://www.facebook.com/socialanimalmarketing87

 

Zadanie konkursowe

 1. Do konkursu zgłaszają się gabinety kosmetyczne, salony kosmetyczne, gabinety medycyny estetycznej, prowadzące działalność na terenie Polski.
 2. Zgłoszone podmioty zostają one oceniane według niezależnego jury wg wyznaczonych obszarów i dostępnej skali punków. Ocena jest niejawna.
 3. Ankiety i komplet zdjęć salony muszą dostarczyć maksymalnie do dnia 30/10/2022 g.23:59. Po tym terminie niedostarczenia następuje dyskwalfikacja salonu. Ankiety dostarczamy wg wyznaczonego sposobu organizatora.
 4.  
 5. W przypadku uzyskania przez dwa salony w danej kategorii takiej samej liczby punków od jury do sumy punków zostaną dodane punkty otrzymane w głosowaniu smsowym w kategorii Gabinet Roku Publiczności.
 6. Jury to komisja składająca się maksymalnie z 20 osób.
 7. Podmiot zgłaszający się do udziału w konkursie zobowiązany jest do wypełnienia ankiety wysłanej przez organizatora i jej odesłania wraz z wymaganymi informacjami, zdjęciami, wskazaniem kategorii w której zgłasza swoją firmę do wyznaczonego terminu, maksymalnie 29.10.2022. Nie przekazanie powyższych informacji w skazanym terminie jest jednoznaczne z wykluczeniem z udziału w konkursie.
 8.  
 9. W Kategorii Gabinet Roku Publiczności odbędzie się losowanie za pomocą SMSÓW od 31 października do 25 listopada 2022r. Każdy salon będzie miał swój nr do głosowania (podany na stronie plebiscytu). Gabinet z największą ilością smsów wygrywa kategorię PUBLICZNOŚCI.
 10. W konkursie zostanie wyłoniony 1 zwycięzca/zwyciężczyni w kategorii GABINET ROKU 2022, jeden w kategorii DEBIUT ROKU i 1 w kategorii GABINET MEDYCYNY ESTETYCZNEJ 2022.
 11. Nagrodą jest statuetka, szkolenie sprzedaż i social media od Beauty Serwis, nagrody od sponsorów. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Zwycięzcy (Gabinety) pokrywają koszty podatkowe związane z nagrodami od Sponsorów i Organizatora.
 12. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
 13. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 14. Zgłoszenia odbywają się drogą mailową lub telefoniczną.
 15. Nagrodę można odebrać osobiście.
 16. W przypadku nieodebrania nagrody, nagroda przechodzi na Uczestnika, który zajął kolejno najwyższe miejsce biorąc pod uwagę punktację przyznaną przez jury.
 17.  Sponsorzy wybierają PAKIET SPONSORSKI z załącznika, standard, go lub VIP lub indywidualny. Dodatkowo przeznaczają dowolną nagrodę dla wybranych zwycięzców (kosmetyki, produkty, vouchery na sprzęt, zniżki na produkty – pełna dowolność ustalone z organizatorem).
 18. Sponsorzy zostają umieszczeni w postach sponsorowanych i udostępniani na kanałach społecznościowych: JURY, SALONY, Social Animal, Beauty Serwis. Są umieszczeni na stronie www.beautyserwis.eu/plebiscyt.
 19. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 30.03.2023 po tym czasie nagroda traci ważność. Nagrody nie można przekazać osobie trzeciej ani zamienić jej na gotówkę.
 20. Wygrany na prawo odmówić przyjęcia nagrody.
 21. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 24. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 
 25. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres:  biuro@beautyserwis.eu
 26. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis PLEBISCYT 2022
 27. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. Obowiązek informacyjny 25. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:  biuro@beautyserwis.eu
 28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Social Animal Marketing i Beauty Serwis
 29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania z ważnych przyczyn  w tym zmian w prawie czy innych zdarzeń losowych. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Social Animal Marketing i Beauty Serwis.
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5.  

REGULAMIN GŁOSOWANIA SMSOWEGO

REGULAMIN GŁOSOWANIA SMS PLEBISCYT BEAUTY SERWIS 2022

 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne warunki uczestnictwa w głosowaniu urządzanym pn. „PLEBISCYT BEAUTY SERWIS 2022”, zwanym dalej „Plebiscytem”.

 

2. Organizatorem plebiscytu jest Gratifica Promotions Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Podchorążych 43 (94-234 Łódź), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000739770 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7272832066, REGON: 380723126, zwana dalej „Organizatorem”. Organizator działa w imieniu własnym na zlecenie firmy: Beauty Serwis Agnieszka Jakubczyk i Marta Jarosz spółka cywilna z siedzibą w Legionowie (05-120), ul. Józefa Mireckigo 11, NIP: 5361964288, REGON: 522907753.

 

3. Celem Plebiscytu jest publiczne głosowanie za pośrednictwem wiadomości SMS na wybrane salony kosmetyczne, które zgłosiły swój udział w Plebiscycie i otrzymały unikalny, indywidualny numer na liście do głosowania dostępnej dla uczestników Plebiscytu.

 

4. Osoba przystępująca do Plebiscytu staje się jego uczestnikiem i tym samym akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.

 

5. Uczestnikiem plebiscytu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca właścicielem karty SIM/USIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w dalszej części zwanych „operatorem”) lub osoba, która została upoważniona przez właściciela karty SIM/USIM do wzięcia udziału w plebiscycie, używając należącego do niego numeru telefonu.

6. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę Plebiscytu.

 

7. Plebiscyt nie jest konkursem ani żadną grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2018, poz. 165).

 

8. Udział Uczestników w Plebiscycie odbywa się poprzez oddanie głosu za pośrednictwem wiadomości SMS Premium (wiadomość SMS o podwyższonej wartości). Osoba, która oddała głos zgodnie z instrukcją wskazaną w ust. 11-12 Regulaminu, staje się Uczestnikiem Plebiscytu.

 

9. Plebiscyt, urządzany w formie głosowania za pośrednictwem wiadomości SMS, ma na celu wyłonienie laureata tytułu „Gabinet Roku Publiczności” spośród gabinetów kosmetycznych, salonów kosmetycznych, gabinetów medycyny estetyczne, które zgłosiły się do udziału w Plebiscycie.

 

10. O wygranej w Plebiscycie decyduje łączna liczba wiadomości SMS zarejestrowanych przez system użytkowany przez Organizatora oddanych na poszczególne salony w okresie wskazanym w ust. 18 regulaminu, przy czym zwycięzcą Plebiscytu zostaje salon, który zbierze łącznie największą liczbę głosów nadesłanych za pośrednictwem wiadomości SMS przez Uczestników. Strona 2 z 4

 

11. W Plebiscycie przewidziano jedną nagrodę dla zwycięzcy w postaci pakietu składającego się z: urządzenia HIFU firmy M'onduniq o wartości jednostkowej 35 999,00 zł brutto; zestawu profesjonalnych kosmetyków marki Nanily o wartości jednostkowej 2 466,00 zł brutto; zestawu świec Ethere o wartości jednostkowej 300,00 zł brutto. Łączna wartość zestawu składającego się na ww. nagrodę wynosi: 36 454,00 zł brutto (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych 00/100 groszy).

 

12. Nagroda wskazana w ust. 11 zostanie wydana zwycięzcy Plebiscytu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 13. Uczestnictwo w Plebiscycie ma charakter dobrowolny, przy czym za każdy głos oddany na wybrany salon operator, w którego sieci znajduje się karta SIM/USIM, pobierze opłatę, o której mowa w ust. 14 regulaminu.

 

14. Aby przystąpić do plebiscytu, Uczestnik powinien w przypadku chęci oddania swojego głosu na jeden z kandydujących salonów kosmetycznych w konkursie „PLEBISCYT BEAUTY SERWIS 2022” wysłać wiadomość SMS pod numer 7168 o treści: „PBS”;

 

15. Przykładowa treść SMS-a: „PBS.XX” (gdzie XX to numer salonu). Numer salonu powinien być oddzielony od prefiksu kropką.

 

16. Wszystkie zgłoszenia nadsyłane za pomocą SMS-ów otrzymają swój numer nadany wg kolejności wpłynięcia do jednego systemu rejestrującego.

 

17. Wszystkie zgłoszenia nadesłane prawidłowo za pomocą SMS-ów wpływają na wynik danego salonu biorącego udział w „PLEBISCYCIE BEAUTY SERWIS 2022”.

 

18. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS pod numer 7168 wynosi: 1,00 zł netto/1,23 zł brutto.

 

19. Udział w Plebiscycie i głosowanie możliwe jest od dnia 31.10.2022, g. 00:01 do dnia 25.11.2022, g. 23:59.

 

20. Do uczestnictwa w Plebiscycie nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.

 

21. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania plebiscytu.

 

22. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające uczestnictwo w Plebiscycie.

 

23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: a. udział w Plebiscycie przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego; b. problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; c. udział w plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane; d. nieuczciwe praktyki stosowane przez Uczestników Plebiscytu, w tym wysyłanie tzw. sztucznego ruchu SMS, zwanego „fraudem”.

 

24. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w czasie trwania plebiscytu i Strona 3 z 4 zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin Plebiscytu do wiadomości publicznej. Zmiany w Regulaminie nie powodują anulowania przyjętych przed tymi zmianami głosów ani obniżenia ich rangi.

 

25. Reklamacje dotyczące plebiscytu należy przesyłać na adres reklamacje@gratifica.pl lub pisemnie na adres biura Organizatora (Gratifica Promotions Sp. z o.o. Sp. k., ul. Podchorążych 43, 94-234 Łódź) z dopiskiem: „Reklamacja – Plebiscyt”.

26. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, w terminie nieprzekraczalnym do 7 dni od daty otrzymania reklamacji. Reklamacje należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu. 27. 

 

28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Plebiscytu, jego przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora. 29. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników, w okresie przyjmowania zgłoszeń, bezpłatnych wiadomości SMS w odpowiedzi na zgłoszenie przesłane przez Uczestnika na numer wskazany w materiałach promocyjnych. Dodatkowe wiadomości SMS będą zawierały informacje o głosowaniu i dotyczyć będą wyłącznie kwestii związanych z urządzanym „PLEBISCYTEM BEAUTY SERWIS 2022”.

 

30. Organizator nie zwraca kosztów wysłania wiadomości SMS osobom, których zgłoszenia nie dotarły pod podany numer w określonych w Regulaminie terminach.

 

31. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające przeprowadzenie serwisu.

32. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, których skutkiem będzie dostarczenie głosów uczestników do organizatora poza regulaminowym czasem, a przez to brak możliwości uwzględnienia ich w plebiscycie.

 

33. Opłata za zgłoszenie SMS naliczana jest przez operatorów telekomunikacyjnych bez względu na porę dostarczenia.

34. Partner technologiczny odpowie na każdy SMS wysłany przez Uczestnika plebiscytu, wysyłając zwrotnie do Uczestnika na numer MSISDN, z którego dokonał on zgłoszenia do plebiscytu, bezpłatną wiadomość SMS z potwierdzeniem rejestracji głosu w systemie partnera technologicznego, przy czym wiadomość ta zostanie wysłana do Uczestnika najpóźniej do 24 godzin od chwili rejestracji na serwerze wiadomości od Uczestnika.

 

35. Wszystkie głosy oddane przez Uczestników zgodnie z zasadami określonymi powyżej w Regulaminie, zostaną przeliczone na punkty procentowe i uwzględnione przy wyborze kandydatów do tytułów „Gabinet Roku Publiczności”.

36. W przypadku, gdy dwie lub więcej kandydujących salonów otrzyma taką samą liczbę głosów w plebiscycie, o zajmowanym przez nich miejscu w klasyfikacji będzie decydować czas, w którym wpłynął ostatni zarejestrowany głos, wysłany za pośrednictwem wiadomości SMS na dany salon tuż przed zamknięciem głosowania. Salon biorący udział w Plebiscycie, który jako pierwszy zdobędzie głos, o którym mowa powyżej, wygrywa.

 

37. Wszelkie ewentualne spory, związane z przeprowadzaniem głosowania, rozpatrywane będą przez właściwy Strona 4 z 4 miejscowo sąd powszechny.

 

38. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 39. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Plebiscytu jest Organizator: Gratifica Promotions Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Podchorążych 43 (94-234 Łódź), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000739770 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7272832066, REGON: 380723126, który może powierzyć na drodze umowy powierzenia przetwarzaniach danych zebrane dane firmie Beauty Serwis Agnieszka Jakubczyk i Marta Jarosz spółka cywilna z siedzibą w Legionowie (05-120), ul. Józefa Mireckigo 11, NIP: 5361964288, REGON: 522907753 wyłącznie do celów prawidłowego funkcjonowania i realizacji Plebiscytu.

 

 

 

 

 

Regulamin sklepu

Newsletter!
Zostaw nam swojego maila
abyśmy mogli być w kontakcie!
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Polityka prywatności

Regulamin strony

Regulamin sklepu i polityka prywatności

Strona stworzona przez www.socialanimalmarketing.pl